BASİDAV/BASİSEN Ferdi Kaza Sigortası

Grup Ferdi Kaza Sigortası Sözleşmesi, Sigorta ettiren BASİSENLİLER DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA VAKFI (BASİDAV) ile Sigortacı ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ arasında aşağıda yazılı esaslara göre 19.03.2009 tarihinde imzalanmış olup, 2010-2011 poliçe dönemi aşağıda yazılı esaslara göre değerlendirilecektir. 

Grup Ferdi Kaza Sigortasının konusu, Basidav üyelerinin 
    - Ölüm 
    - 
Sürekli Sakatlık
hallerinde tazminat ödenmesini sağlamaktır.

Grup Ferdi Kaza Sigortasının sağladığı teminat miktarları her bir sigortalı için poliçe ile temin edilen bir kaza sonucu ölüm halinde 40.000 TL, yine poliçe ile temin edilen bir kaza sonucu sürekli sakatlık halinde ise, 40.000 TL’dir.

 


SİGORTALI: BASİDAV-BASİSENLİLER YARDIMLAŞMA VAKFI ÜYELERİ
Ölüm                    40.000 TL
Sürekli Sakatlık      40.000 TL

 

*Deprem, poliçe teminatına dahildir.

Buna ilaveten, mevcut teminatı, yıllık sigorta primlerini peşin olarak sigorta şirketine ödemeleri koşuluyla ve aşağıdaki tabloda detaylı görüleceği üzere, avantajlı prim seçenekleriyle genişleterek Basidav üyelerinin eş ve çocukları & Basisen üyeleri & Basisen üyelerinin eş ve çocukları (18-70 yaş) içinde almaları sağlanmıştır.

TEMINAT NEV’ İ ve  TUTARLARI

 

 

TERCİH 1

 

 

TERCİH 2

 

 

TERCİH 3

 

 

TERCİH 4

 

 

TERCİH 5

 

 

KAZAEN ÖLÜM

 

 

40.000 TL

 

 

50.000 TL

 

 

60.000 TL

 

 

70.000 TL

 

 

80.000 TL

 

 

KAZAEN SÜREKLİ SAKATLIK

 

 

40.000 TL

 

 

50.000 TL

 

 

60.000 TL

 

 

70.000 TL

 

 

80.000 TL

 

 

KİŞİ BAŞI YILLIK PEŞİN PRİM

 

 

25 TL

 

 

35 TL

 

 

45 TL

 

 

55 TL

 

 

65 TL

 

 

*Deprem, poliçe teminatına dahildir. 

Not: Basidav ve Basisen üyeliklerinin sona ermesi halinde; kendilerinin, eş ve çocuklarının sigortaları, dönem sonunda sona erer.

İşbu poliçe, aşağıdaki şartlar dairesinde, sigortalıyı sigorta müddeti içinde maruz kalacağı kazaların neticelerine karşı temin eder.

Bu poliçedeki kaza tabirinden maksat ani ve harici bir hadisenin tesiriyle sigortalının iradesi dışında ölmesi veya cismani bir arızaya maruz kalmasıdır.

Aşağıdaki haller kaza sayılır:
a. Birdenbire ve beklenilmeyen bir şekilde intişar eden gazların teneffüsünden.
b. Yanıklardan ve ani bir hareket neticesinde adale ve sinirlerin incinmesi, burkulması ve 
    kopmasından,
c. Yılan veya haşerat sokması neticesinde husule gelen zehirlenmeler.
d. Isırılma neticesinde meydana gelen kuduzdan mütevellit vefat hali veya cismani arızalar.

Aşağıdaki haller kaza sayılmaz:
a. Her nevi hastalıklarla bunların neticelerinin ve marazi bir halin,
b. Sigortanın şumulüne giren bir kaza neticesinde vukua gelmediği takdirde, suhunetin, donma,
    güneş çarpması ve konjestion gibi tesirlerinin,
c. Herhangi akıl ve ruh haleti ile olursa olsun, intiharın veya intihara teşebbüsün,
d. Aşikar sarhoşluğun sigortanın şumulüne giren bir kazanın icap ettirmediği ahvalde uyuşturucu 
    madde kullanmanın, ilaç ve zararlı madde almanın,
e. Sigortanın şumulüne giren bir kazanın icabettirmediği cerrahi müdahalenin (ameliyatın) her türlü
    şua tatbikinin, tevlit ettiği vefat hali veya cismani arızalar.
 

Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları geçerlidir.

 

Tüm hakları saklıdır © 2010
Lostar Sigorta - www.lostarsigorta.com
Cami Mah.Atatürk Cad.No:38/A Tuzla İstanbul
0216 447 3 447 - 0216 447 3 447